آیین‌نامه تبلیغات سازمان نظام پزشکی- مصوب ۱۳۸۳

ضوابط عمومی تبلیغات- اسفند ۱۳۹۶

ضوابط تبلیغات محیطی- اسفند ۱۳۹۶

ضوابط محل و محدوده جغرافیایی آگهی ها- اسفند ۱۳۹۶