ماده ۱۷- مدت عملکرد هر دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها و شورای عالی نظام پزشکی چهار سال تمام می‌باشد.
تبصره ۱- شروع اولین دوره فعالیت هیات‌های مدیره مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود.
تبصره ۲- شروع فعالیت دوره‌های بعد نظام پزشکی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می‌باشد و چنانچه در پایان دوره، تشریفات انتخابات دوره بعد به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد و مبدا شروع کار دوره جدید از تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود.
ماده ۱۸- انتخابات برای دوره‌های بعد، سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره- انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان‌هائی که انتخابات آنها منحل و یا توسط هیات مرکزی نظارت ابطال گردیده است، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می‌پذیرد.
ماده ۱۹- ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند به شرح زیر خواهد بود:
الف- یک نفر نماینده دادستان کل کشور.
ب- یک نفر نماینده وزارت کشور.
ج- دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
د- سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و با انتخاب مجلس شورای اسلامی.
تبصره ۱- هیات مرکزی نظارت می‌تواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان تعیین نماید.
تبصره ۲- تجدید انتخاب اعضاء هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای دوره‌های بعدی بلااشکال است.
تبصره ۳- افراد مذکور باید شرایط موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (۲۳) این قانون را دارا باشند.
ماده ۲۰- هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می‌باشد:
الف- عزل و نصب اعضاء هیات‌های نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستان‌ها و شورای عالی نظام پزشکی.
ب- نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه‌های انتخاباتی و شورای عالی و رئیس کل.
جبررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها و ابلاغ نظر هیات مرکزی به هیات‌های اجرائی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.
د- رسیدگی به شکایات نامزدهائی که صلاحیت آنها به تایید هیات‌های نظارت نرسیده باشد و تجدیدنظر در آنها.
هـ – رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آئین‌نامه‌های مربوطه.
وتوقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعمل‌های مربوطه این قانون راساً و یا با پیشنهاد هیات‌های اجرائی یا هیات‌های نظارت حوزه‌های انتخاباتی.
ز- تایید نهائی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها و اعضاء شورای عالی نظام پزشکی و رئیس کل و امضاء اعتبار‌نامه منتخبین.
ح- رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی‌ها و تجدیدنظر در آنها.
تبصرههیات مرکزی نظارت می‌تواند طبق دستورالعملی که تهیه می‌نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هیات‌های نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها تفویض نماید.
ماده ۲۱برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی و اعضاء شورای عالی نظام پزشکی و رئیس کل به عهده هیات‌های اجرائی انتخابات مربوطه بوده که ترکیب و نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده ۲۲- شرایط انتخاب کنندگان عبارت است از:
الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب- داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پزشکی.
ج- شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات با تایید نظام پزشکی آن شهرستان یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان.
ماده ۲۳- شرایط انتخاب شوندگان هیات‌های مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر می‌باشد:
الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب- نداشتن فساد اخلاقی و مالی.
ج- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شئون پزشکی.
د- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره- اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند.
هـ – دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در نظام پزشکی.
تبصره- اعضاء هیات اجرائی و نظارت نمی‌توانند به عنوان انتخاب شونده ثبت نام نمایند.
ماده ۲۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی از طریق هیات‌های اجرائی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهد بود.
ماده ۲۵- شورای هماهنگی استان موضوع این قانون متشکل از روسای هیات‌های مدیره شهرستان‌های هر استان می‌باشد و ریاست این شورا به عهده رئیس هیات مدیره شهرستان مرکز استان خواهد بود.
ماده ۲۶- وظایف شورای هماهنگی استان به شرح زیر است:
الف- نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستان‌های استان.
بانتخاب اعضاء هیات‌های انتظامی تجدیدنظر در مواردی که موضوعیت تشکیل این هیات‌ها به تصویب شورای عالی حسب موارد مندرج در ماده (۲۸) این قانون رسیده باشد.
ج- رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها و ارائه آن به شورای عالی و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستان‌ها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها.
د- سایر مواردی که با تصویب شورای عالی و در چارچوب قانون تشکیل سازمان به شورای استان‌ها تفویض خواهد گردید.
ماده ۲۷- وظایف بازرسان به شرح زیر است:
الف- نظارت بر نحوه هزینه بودجه ه بر اساس مصوبات شورای عالی سازمان هزینه می‌گردد.
ب- تنظیم و ارائه گزارش راجع به عملکرد سالانه مالی سازمان مرکزی و نظام پزشکی شهرستان‌ها به شورای عالی و مجمع عمومی.
جبازرسان می‌توانند بدون دخالت در امور اجرائی سازمان، در هر زمان، هر گونه رسیدگی و بازرسی مالی لازم را به نحوی که در امور جاری سازمان وقفه‌ای ایجاد ننماید، انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مالی مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.
د- چنانچه بازرسان در ضمن بازرسی تخلف و یا تقصیری را متوجه رئیس کل و یا معاونین و یا سایر روسای هیات مدیره شهرستان‌ها مشاهده کنند بایستی به شورای عالی اطلاع دهند.
هـبازرسان در مقابل سازمان و اشخاص ثالث نسبت به قصور یا تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قوانین و مقررات موجود مسئولی خواهند داشت.