ماده ۱- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده ۲- اهداف سازمان عبارتند از:
الف- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزش‌های عالیه اسلامی در کلیه امور پزشکی.
ب- تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی.
ج- مشارکت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی.
د- حفظ و حمایت از حقوق بیماران.
هـ – حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی.
و- تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی.