دانلود فایل PDF کتاب قانون نظام پزشکی

فصل اول – تعریف، اهداف
فصل دوم- وظایف و اختیارات
فصل سوم- شرایط عضویت
فصل چهارم- ارکان
فصل پنجم- انتخابات
فصل ششم- هیات‌های انتظامی پزشکی