کتاب ارزش نسبی خدمات- ویرایش سوم ۱۳۹۶

اصلاحیه کتاب ارزش نسبی خدمات-۱۳۹۴

کتاب ارزش نسبی خدمات-۱۳۹۳

سایت تعرفه و ارزش نسبی خدمات- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی:
  http://rvu.behdasht.gov.ir/