به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۹ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و تأیید شوراي عالي بيمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- تعرفه خدمات تشخيصي و درماني برای بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تصويب کرد:

۱- تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعيين می‌شود:

الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپايي خصوصی:

۱- پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار

(۰۰۰ر۲۴۵) ریال

۲- پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD)

(۰۰۰ر۳۸۴) ریال

۳- پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) و متخصص روان‌پزشکی

(۰۰۰ر۴۷۹) ریال

۴- پزشكان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)    روان‌پزشک

(۰۰۰ر۵۴۶) ریال

۵- كارشناس ارشد پروانه‌دار

(۰۰۰ر۲۰۶) ریال

۶- كارشناس پروانه‌دار

(۰۰۰ر۱۷۸) ریال

تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتي مي‌توانند از تعرفه‌هاي مذكور استفاده نمايند كه عنوان مربوط در پروانه مطب آن‌ها درج شده باشد.
تبصره ۲- كارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتي ميتوانند از تعرفه‌هاي كارشناسي ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمايند كه كارشناسي ارشد يا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آن‌ها مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد.
تبصره ۳- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده (۱۵%) درصد علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب- ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني:
۱- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل سیزده هزار و سیصد (۳۰۰ر۱۳) ريال محاسبه می شود.
۲- ضریب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و دوازده هزار (۰۰۰ر۴۱۲) ریال محاسبه می شود.
۳- ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و بیست و دو هزار و سیصد (۳۰۰ر۴۲۲) ریال محاسبه می شود.
۴- ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#)مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و شانزده هزار (۰۰۰ر۲۱۶) ریال محاسبه می‌‌شود.
۵- ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#)مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و بیست و یک هزار و چهارصد (۴۰۰ر۲۲۱) ریال محاسبه می‌ شود.

ج- هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان‌هاي بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ به شرح جدول زیر است:
(ارقام به ریال)

 ردبف      

 

نوع تخت

درجه اعتباربخشی بیمارستان

یک

دو

سه

چهار

۱

اتاق یک تختی

۰۰۰ر۶۹۹ر۷

۰۰۰ر۱۵۹ر۶

۰۰۰ر۶۱۹ر۴

۰۰۰ر۰۸۰ر۳

۲

اتاق دو تختی

۰۰۰ر۹۸۸ر۵

۰۰۰ر۷۹۰ر۴

۰۰۰ر۵۹۳ر۳

۰۰۰ر۳۹۵ر۲

۳

اتاق سه تختی و بیشتر

۰۰۰ر۲۷۷ر۴

۰۰۰ر۴۲۲ر۳

۰۰۰ر۵۶۶ر۲

۰۰۰ر۷۱۱ر۱

۴

هزينه همراه

۰۰۰ر۸۵۵

۰۰۰ر۶۸۴

۰۰۰ر۵۱۳

۰۰۰ر۳۴۲

۵

بخش نوزادان سالم

۰۰۰ر۹۹۴ر۲

۰۰۰ر۳۹۵ر۲

۰۰۰ر۷۹۶ر۱

۰۰۰ر۱۹۸ر۱

۶

بخش نوزادان بیمار سطح دوم

۰۰۰ر۲۷۷ر۴

۰۰۰ر۴۲۲ر۳

۰۰۰ر۵۶۶ر۲

۰۰۰ر۷۱۱ر۱

۷

بخش بیماران روانی

۰۰۰ر۲۷۷ر۴

۰۰۰ر۴۲۲ر۳

۰۰۰ر۵۶۶ر۲

۰۰۰ر۷۱۱ر۱

۸

بخش بیماران سوختگی

۰۰۰ر۸۳۰ر۱۲

۰۰۰ر۲۶۴ر۱۰

۰۰۰ر۶۹۸ر۷

۰۰۰ر۱۳۲ر۵

۹

بخش مراقبت‌های ویژه قلبی

۰۰۰ر۸۳۷ر۹

۰۰۰ر۸۷۰ر۷

۰۰۰ر۹۰۲ر۵

۰۰۰ر۹۳۵ر۳

    ۱۰

بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قلبی

۰۰۰ر۶۹۸ر۷

۰۰۰ر۱۵۸ر۶

۰۰۰ر۶۱۹ر۴

۰۰۰ر۰۷۹ر۳

۱۱

بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه

۰۰۰ر۳۹۶ر۱۵

۰۰۰ر۳۱۷ر۱۲

۰۰۰ر۲۳۸ر۹

۰۰۰ر۱۵۸ر۶

۱۲

بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی

۰۰۰ر۱۰۷ر۱۷

۰۰۰ر۶۸۶ر۱۳

۰۰۰ر۲۶۴ر۱۰

۰۰۰ر۸۴۳ر۶

۲- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی
در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.
ب معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.

۳- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۷ در استان‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعی استان توسط کارگروهی متشکل از افراد زیر تعیین
می‌شود:
الف- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
ب – رییس سازمان نظام پزشکی استان
ج – نماینده استاندار
د – نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان
هـ – نماینده بیمه مرکزی به‌عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان

تبصره – در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

۴ – این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۷ لازم‌الاجرا است.

فایل پی دی اف تفرفه برای بخش خصوصی را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید: