شرح وظایف معاونت انتظامي سازمان

 1. پي‌گيري و اجراي دستورالعمل‌هاي ارسالي از سوي معاونت‌ انتظامي سازمان مركزي
 2. اجراي مصوبات هيأت مديره كه توسط رياست هيأت مديره ابلاغ مي‌گردد
 3. دستور تشكيل كميته‌هاي كارشناسي تخصصي براي بررسي پرونده‌هاي ارجاعي و نظارت بر عملكرد آنها
 4. مكاتبه با مراجع ذيصلاح قضايي و درماني جهت تكميل پرونده‌هاي انتظامي
 5. ارتباط و تعامل با دستگاه قضايي و انتظامي
 6. دستور ثبت اطلاعات مربوط به پرونده‌هاي انتظامي در سيستم يكپارچه سازمان مركزي
 7. ارايه گواهي عدم سوءپيشينه با هماهنگي معاونت انتظامي سازمان مركزي
 8. مشاركت در تشكيل شوراهاي حل اختلاف
 9. مشاوره و راهنمايي مراجعين در حيطه امور انتظامي
 10. ارايه شكايات رسيده به دادسراي انتظامي جهت ثبت شكايات و راهنمايي شاكيان جهت مشاوره با دادستان يا داديار اول
 11. نظارت بر كليه مراحل رسيدگي به امور پرونده‌هاي انتظامي از دادسرا تا هيأت تجديدنظر انتظامي استان
 12. پاسخ به درخواست‌هاي كارشناسي از طرف مراجع ذيصلاح قضايي
 13. پاسخ به استعلام مراجع قضايي در خصوص عضويت اعضا و اعلام مشخصات فردي و مكاتباتي اعضاء به مراجع قضايي مطابق ضوابط و مقررات
 14. بررسي آماري و تحليل شكايات واصله و آراي صادره از دادسرا و هيأت بدوي انتظامي نظام پزشكي
 15. دستور انتشار موارد شايع قصور پزشكي جهت پيشگيري از تكرار آن در مجلات سازمان نظام پزشكي
 16. ايجاد پايگاه تحقيقاتي براي بررسي موارد قصور پزشكي و ارايه راهكارهاي علمي و عملي براي پيشگيري از تكرار آنها