شرح وظایف معاونت آموزشي و برنامه‌ريزی

 1. پي‌گيري و اجراي دستورالعمل‌هاي ارسالي از سوي معاونت‌ آموزشي و پژوهشي و معاونت نظارت و برنامه‌ريزي سازمان مركزي
 2. اجراي مصوبات هيأت مديره كه توسط رياست هيأت مديره ابلاغ مي‌گردد
 3. هماهنگي و مشاركت در برگزاري همايش‌ها و سمينارهاي سازمان مركزي جهت تسهيل ثبت‌نام و شركت اعضاء در همايش‌هاي مذكور براساس دستورالعمل‌هاي صادره از معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان مركزي
 4. شركت در جلسات كميته ماده ۶ آموزش مداوم (مراكز استان)
 5. اجراي برنامه‌هاي آموزش مداوم با كسب مجوز از مراجع قانوني ذيربط با هماهنگي معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان مركزي
 6. بررسي طرح‌هاي پژوهشي اعضاي سازمان و ارسال آن به معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان مركزي
 7. شركت در جلسات شوراي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي مربوطه (شهرهاي دانشگاهي)
 8. تشكيل ستاد ترويج اخلاق پزشكي و اجراي برنامه‌هاي اخلاق پزشكي
 9. تلاش در جهت گسترش برنامه‌هاي خودآموز پزشكي
 10. تهيه كتب و بولتن‌هاي علمي و آموزشي و نيز تدوين و برگزاري برنامه آموزش همگاني و هماهنگي با رسانه‌ها جهت گسترش صحيح فرهنگ آموزش همگاني در علوم پزشكي
 11. صدور و تمديد پروانه‌هاي مطب و دفاتر كار در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده توسط معاونت نظارت و برنامه‌ريزي سازمان مركزي
 12. تشكيل پرونده جهت صدور پروانه‌هاي تبصره ۷ و هماهنگي با دبيرخانه كميسيون تبصره ۷ مستقر در سازمان مركزي
 13. ثبت نام اعضاي جديد و اعمال تغييرات در پرونده‌هاي اعضاي سازمان براساس مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هاي معاونت نظارت و برنامه‌ريزي سازمان مركزي
 14. به روزرساني اطلاعات اعضاي سازمان در سيستم يكپارچه اينترنتي سازمان
 15. كارشناسي تعرفه‌هاي بخش خصوصي در حيطه پزشكي مربوطه مطابق دستورالعمل‌هاي معاونت نظارت و برنامه‌ريزي سازمان
 16. پاسخ به استعلام‌هاي مراجع غيرقضايي در خصوص عضويت و مشخصات فردي اعضا طبق ضوابط مربوطه
 17. نظارت بر حسن انجام آيين‌نامه نحوه تبليغ و آگهي‌هاي دارويي و مواد خوراكي بهداشتي، آرايشي و امور پزشكي
 18. فعاليت در زمينه امور مالياتي جامعه پزشكي و هيأت‌هاي حل اختلاف مربوطه و تعامل با سازمان‌هاي بيمه‌گر، بيمارستان‌هاي خصوصي و انجمن‌ها