شرح وظایف معاوت پشتیبانی و رفاهی

 1. پي‌گيري و اجراي دستورالعمل‌هاي ارسالي از سوي معاونت‌ پشتيباني و معاونت رفاهي سازمان مركزي
 2. اجراي مصوبات هيأت مديره كه توسط رياست هيأت مديره ابلاغ مي‌گردد
 3. تأمين منابع درآمدي و نظارت بر هزينه‌هاي سازمان مربوطه
 4. برنامه‌ريزي در جهت گسترش درآمدهاي سازمان مربوطه با هماهنگي ساير معاونت‌ها
 5. تنظيم اسناد مالي و گزارش‌هاي حسابداري سازمان
 6. مديريت گزينش و استخدام نيروي انساني مورد نياز در سازمان
 7. انعقاد قراردادهاي سازمان با هماهنگي دفتر حقوقي و معاونت پشتيباني سازمان مركزي
 8. فراهم‌آوردن ارتباط اينترنتي پايدار بين سازمان مربوطه و سيستم يكپارچه اينترنتي سازمان
 9. رسيدگي به شكايات مطروحه در سيستم اداري سازمان
 10. رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان سازمان
 11. بررسي اسناد و مدارك مالي، گزارش‌هاي تنخواه گرداني، ‌صورت وضعيت پيمانكاران، ترازنامه‌ها و صورت مغايرت و اسناد انبار در سازمان
 12. فراهم آوردن شرايط لازم جهت ارتقاي روحيه مشاركت كاركنان در انجام امور، ‌ارايه طرح‌ها و پيشنهادات جهت بهبود امور جاري و ارتقاي كمي و كيفي سطح بهره‌وري و كارآيي كاركنان سازمان
 13. نظارت بر حسن انجام امور اداري، مالي، خدماتي و تداركاتي سازمان
 14. تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سازمان براساس سياست‌ها و ضوابط سازمان مركزي
 15. تهيه و تنظيم گزارش مالي و ارايه آن به معاونت پشتيباني و مجلس سازمان مركزي
 16. تدوين برنامه‌هاي رفاهي و فرهنگي سازمان و نظارت بر حسن اجراي آنها
 17. هماهنگي و مذاكره با نهادها و مؤسسات  شركت‌ها جهت ارايه خدمات رفاهي و فرهنگي به اعضاي سازمان
 18. تسهيل عضويت اعضاء در صندوق وام سازمان و هماهنگي‌هاي لازم جهت ارايه وام‌هاي مربوط به اعضاء