قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول ـ تعریف ‌، اهداف ‌:

ماده ۱ ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام‌ وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ ـ اهداف سازمان عبارتند از:

۱ ـ تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلام در کلیه امور پزشکی‌.

۲ ـ تلاش در جهت ارتقا سطح دانش پزشکی‌.

۳ ـ تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی‌.

۴ ـ حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی‌ .

۵ ـ تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی‌.

۶ ـ تلاش در جهت همکاری هر چه بیشتر شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای اجرایی دولتی در رفع محرومیت های بهداشتی درمانی‌.
۷ ـ تلاش در جهت حسن اجری موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی‌
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات‌

ماده ۳ ـ وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین پیش نویس لوایح غیر فوری یا تصویبنامه‌ ها، آیین نامه ‌های‌ مرتبط با امور پزشکی و پیراپزشکی و امور صنفی مربوط به مراجع ذی ربط‌.

۲ ـ تنظیم دستورالعمل های تبلیغاتی و آگهی‌ های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذی ربط‌.

تبصره ـ سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول‌ استعلامیه نظر خود را به مراجع ذی ربط اعلام نماید.

۳ ـ تدوین مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه ‌های‌ موسسات پزشکی و پزشکان و شاغلان حرف پزشکی و وابسته پزشکی‌.

۴ ـ همکاری در اجرای برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی مستمر پزشکان ‌، دندان پزشکان ‌، داروسازان ‌و متخصصین و دکترهای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی در جهت رشد و ارتقا دانش پزشکی منطبق با پیشرفتهای علمی روز به درخواست مراجع ذی ربط‌.

۵ ـ صادر نمودن کارت عضویت برای اعضا سازمان موضوع این قانون‌.

۶ ـ رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته ‌باشد از طریق هیاتهای ذی ربط سازمان طبق مقررات مربوطه‌.

۷ ـ همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرایم شاغلین به حرف ‌پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهارنظر های کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذی ربط‌.

۸ ـ همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت حفظ احترام و شوون پزشکی در جامعه‌.

۹ ـ همکاری با مراجع ذی ربط در جهت گسترش فعالیتهای علمی و تحقیقاتی و تتبعات پزشکی‌.

۱۰ ـ اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی و همکاری با مراجع ذی صلاح در اجرای آن‌.

۱۱ـ اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین و یا تجدید نظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل‌ موسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذی صلاح در وصول آنها.

۱۲ ـ انجام کلیه مسوولیتها ، وظایف و اختیاراتی که تا کنون در قوانین مختلف از سوی مجلس‌ شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی محول گردیده است‌.

۱۳ ـ همکاری با مراجع ذی ربط در ارائه خدمات امدادی ‌، بهداشتی ‌، درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیر مترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضا سازمان‌.

۱۴ ـ کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده ازطریق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام طبق آیین‌ نامه ‌ای که توسط سازمان تهیه می‌گردد.

تبصره ـ اساسنامه‌های صندوق موضوع بند فوق توسط شورای عالی نظام پزشکی تهیه و اجرا خواهد شد.

فصل سوم ـ شرایط عضویت‌

ماده ۴ ـ کلیه اتباع ایرانی پزشک ‌، دندان پزشک‌، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم‌ آزمایشگاهی (حرفه‌ ای و متخصص ‌) تشخیص طبی و لیسانسیه‌ های پروانه دار گروه پزشکی ‌می‌توانند عضو سازمان باشند.

تبصره ۱ ـ اعضا سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضا مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای ‌عالی نظام پزشکی تهیه می‌گردد.

تبصره ۲ ـ برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال ‌، عضویت در سازمان نظام‌ پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است‌.

فصل چهارم ـ ارکان و واحدهای تابعه‌

ماده ۵ ـ ارکان و واحدهای تابعه سازمان به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ ارکان‌:

۱ ـ شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شورای عالی خوانده می‌شود و دبیرخانه آن در سازمان مرکزی نظام پزشکی که در تهران است مستقر می‌باشد.

۲ ـ هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته‌ پزشکی‌.

۳ ـ نظام پزشکی شهرستانها.

ب ـ واحدهای تابعه‌:

۱ ـ کمیسیونهای مشورتی‌.

۲ ـ صندوق تعاون و رفاه‌.

ماده ۶ ـ اعضا شورای عالی عبارتند از:

الف ـ بیست و دو نفر از کادر پزشکی به ترتیب ۱۲ نفر پزشک‌، ۳ نفر دندان پزشک‌، ۲ نفر از دکترای ‌علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه‌ای و متخصص‌)، ۳ نفر دکتر داروساز و ۲ نفر ازلیسانسیه ‌های پروانه دار گروه پزشکی به انتخاب مجمع نمایندگان هیات مدیره نظام پزشکی‌ شهرستانها با رای اکثریت نسبی آنها.

ب ـ دو نفر از کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی ‌(به عنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت ‌، درمان و آموزش پزشکی‌، یک ‌نفر از کادر پزشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و رییس سازمان پزشکی قانونی کشور.

تبصره ۱ ـ هیات مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یک نفر را به عنوان نماینده خود برای انتخاب ۲۲ نفر مذکور در بند الف معرفی می‌نماید.

تبصره ۲ ـ جلسات شورای عالی نظام پزشکی که حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل می‌شود با حضور دو سوم اعضای شورا رسمی است و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا معتبر و برای‌ واحدهای تابعه ذی ربط لازم الاجرا است‌.

تبصره ۳ ـ وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و نیز افرادی که از طرف وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شوند می‌توانند در تمام جلسات شورای عالی و هیات ‌مدیره نظام پزشکی ‌ها با حق اظهارنظر و بدون حق رای شرکت نمایند.

تبصره ۴ ـ شورای عالی نظام پزشکی دارای یک رییس ‌، دو نایب رییس و یک دبیر خواهد بود که ازبین اعضا شورا با رای اکثریت نسبی اعضا رسمی شورا برای مدت ۲ سال انتخاب می‌گردد.

ماده ۷ ـ رییس کل سازمان که مسوولیت اجرای مصوبات شورای عالی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای تابعه آن را به عهده دارد یک نفر پزشک خواهد بود که از بین افراد پیشنهادی (حداقل ۳نفر) از طرف شورای عالی به رییس جمهور برای مدت ۴ سال انتخاب و با حکم ریاست جمهوری‌ منصوب می‌گردد. عزل وی به عهده ریاست جمهوری است‌.

تبصره ـ در صورتی که رییس جمهور در بین افراد پیشنهادی شورای عالی فردی را برای ریاست ‌سازمان مناسب تشخیص نداد شورای عالی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته افراد دیگری ‌را به رییس جمهور پیشنهاد نماید.

ماده ۸ ـ در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده ۴ این قانون در آن حداقل پنجاه نفر باشد نظام ‌پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد.

ماده ۹ ـ هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از ۹ نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان‌.

۲ ـ یک نفر دندان پزشک به انتخاب دندان پزشکان شهرستان‌.

۳ ـ یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان‌.

۴ ـ یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه‌ای و متخصص‌)

۵ – یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی‌.

تبصره ـ مادامی که انتخاب افراد موضوع بندهای ۲،۳،۴ و ۵ ماده فوق صورت نپذیرد ، به جای آنها پزشک انتخاب می‌گردد.

ماده ۱۰ ـ هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانهایی که بیش از پانصد نفر پزشک‌، دندان پزشک و داروساز و متخصص و دکتر حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی داشته باشند مرکب از هفده نفر به شرح زیرمی‌باشد:

۱ ـ یازده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستان مربوطه‌.

۲ ـ دو نفر دندان پزشک به انتخاب دندان پزشکان شهرستان مربوطه‌.

۳ ـ دو نفر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان مربوطه‌.

۴ ـ یک نفر از متخصصین و دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه‌ای و متخصص ‌) به ‌انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی آن شهرستان‌.

۵ ـ یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی به انتخاب ‌فارغ ‌التحصیلان ‌کارشناسی ‌و بالاتر مامایی‌.

تبصره ۱ ـ نظام پزشکی شهرستان مرکز استان عهده دار وظایف نظام پزشکی شهرستانهای تابعه ‌استان که در آن نظام پزشکی تشکیل نشده است نیز می‌باشد.

تبصره ۲ ـ چنانچه مرکز استان و شهرستانهای تابعه فاقد نظام پزشکی باشد، مرجع رسیدگی به‌مسایل مربوط به آنها نظام پزشکی شهرستان یا مرکز استانی خواهد بود که از سوی شورای عالی ‌نظام پزشکی مشخص می‌گردد.

ماده ۱۱ ـ دبیر شورای عالی مسوول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا خواهد بود. اداره ‌جلسات شورا به عهده رییس یا نواب رییس شورا خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ رییس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضا هیات مدیره خواهدبود با پیشنهاد هیات مدیره سازمان مربوطه و تایید و حکم رییس کل سازمان نظام پزشکی ‌جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌گردد. عزل آنها نیز به عهده رییس کل سازمان خواهد بود.

تبصره ـ روسای سازمانهای نظام پزشکی شهرستانها همان وظایف و اختیارات رییس کل سازمان ‌نظام پزشکی را در محدوده سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه بر عهده خواهند داشت‌.

ماده ۱۳ ـ بودجه سازمانهای نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضا و هدایا و کمکهای اشخاص‌ حقیقی و حقوقی تامین می‌گردد.

تبصره ۱ ـ بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیات مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آیین نامه مصوب شورای عالی هزینه خواهد شد.

تبصره ۲ ـ میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضا و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شورای عالی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده ۱۴ ـ وظایف شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده ۳ این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق ‌رییس کل سازمان‌.

۲ ـ نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها.

۳ ـ نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پزشکی‌.

۴ ـ رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم ‌بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها.

۵ ـ تهیه و تصویب دستورالعمل های اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون‌.

۶ ـ انحلال هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون‌.

تبصره ـ هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می‌گردند:

۱ـ عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورای عالی نظام پزشکی‌.

۲ـ فوت یا استعفا و یا عدم شرکت غیر مجاز بیش از یک دوم اعضا هیات مدیره برای چهار جلسه‌ متوالی‌.

ماده ۱۵ ـ وظایف نظام پزشکی شهرستانها به شرح زیر است‌:

۱ـ نظام پزشکی شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی را در محدوده شهرستان‌ مربوطه دارا خواهد بود.

۲ ـ اجرای مصوبات شورای عالی در سطح شهرستان‌.

فصل ششم ـ موارد متفرقه‌

ماده ۲۴ ـ به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به ‌پزشکی سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها دارای هیات عالی انتظامی و هیاتهای بدوی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردند.

تبصره ـ عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه‌ای و عدم رعایت شوونات شغلی و صنفی و حرفه‌ای و سهل ‌انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف ‌به بیماران و مراجعین به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیرمحکوم می‌گردند:

الف ـ تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل‌.

ب ـ اخطار یا توبیخ کتبی با درج پرونده نظام پزشکی محل‌.

ج ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل‌.

د ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب‌.

ه ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.

و ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام‌ کشور.

ز ـ محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.

مصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام‌ مربوطه به شرح آیین ‌نامه ‌ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت ۶ ماه پس از تشکیل‌ شورای عالی نظام پزشکی توسط هیات عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورای عالی ‌نظام پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مادامی که آیین ‌نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آیین‌نامه‌های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجرا خواهدشد.

ماده ۲۵ ـ هیاتهای بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمانهای نظام پزشکی که‌ مرجعی است صلاحیتدار با مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضا سازمان وتعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از ۹ نفر به شرح زیر خواهد بود:

۱ ـ یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضاییه برای تهران و با معرفی رییس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه‌.

۲ ـ مسوول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه‌.

۳ ـ سه نفر از پزشکان شهرستان مربوطه‌.

۴ ـ یک نفر از دندان پزشکان شهرستان مربوطه‌.

۵ ـ یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه‌.

۶ ـ یک نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه‌ای و متخصص‌) شهرستان مربوطه یا یک نفر لیسانسیه پروانه ‌دار گروه پزشکی شهرستان مربوطه‌.

تبصره ۱ ـ افراد موضوع بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین وخوش‌ سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل ۵ سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تایید هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رییس هیات عالی انتظامی مرکز منصوب می‌گردند و عزل آنها بر عهده هیات عالی انتظامی خواهد بود.

تبصره ۲ ـ هریک از هیاتهای بدوی انتظامی شهرستانها علاوه بر این که مسوولیت رسیدگی به ‌تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی ‌هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذی صلاح قضایی در رابطه بارسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه‌ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی‌.

تبصره ۳ ـ هریک از هیاتهای بدوی انتظامی می‌توانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای ‌موضوع ماده مذکور نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان ‌مربوطه را درخواست نمایند. کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات‌ کارشناسی خود را در اختیار هیات‌های بدوی انتظامی قرار دهند.

ماده ۲۶ ـ به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی و حقوقی‌) از طرز کار هیاتهای بدوی انتظامی موضوع ماده (۲۵) این قانون نظارت عالیه بر کار هیاتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هیاتهای بدوی انتظامی مذکور و عزل و نصب اعضای ذی ربط هیاتهای مذکور ، هیاتی به نام هیات عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می‌گردد:

۱ ـ یکنفر از قضات متدین و با تقوی و باتجربه به معرفی رییس قوه قضاییه‌.

۲ ـ رییس سازمان پزشکی قانونی کشور.

۳ ـ پنج نفر از پزشکان متخصص‌، مسلمان و متدین و خوش‌ سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال ‌در حرفه مربوطه‌.

۴ ـ یک نفر از دندان پزشکان مسلمان و متدین و خوش‌ سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال درحرفه مربوطه‌.

۵ ـ یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین و خوش ‌سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال درحرفه مربوطه‌.

۶ ـ یک نفر از لیسانسیه ‌های پروانه ‌دار گروه پزشکی مسلمان و متدین و خوش ‌سابقه با تجربه کاری‌ حداقل ۷ سال در حرفه مربوطه‌.

۷ ـ یک نفر از متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه‌ای و متخصص‌) مسلمان و متدین و خوش‌ سابقه با تجربه کاری حداقل ۷ سال در حرفه مربوطه‌.

تبصره ۱ ـ هیات عالی انتظامی موضوع ماده فوق می‌توانند مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی ‌و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیات بدوی انتظامی‌ محول و واگذار نمایند.

تبصره ۲ ـ افراد مذکور در بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ ماده فوق با پیشنهاد رییس کل سازمان و تصویب‌ شورای عالی نظام پزشکی با حکم رییس کل سازمان برای مدت ۲ سال منصوب می‌گردند، عزل آنها قبل از انقضای مدت ۲ سال با رییس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آنها برای دوره‌های ‌بعدی بلااشکال است‌.

تبصره ۳ ـ در صورتی که کسی نسبت به رای نظام پزشکی شاکی باشد می‌تواند به دادگاه صالح‌ شکایت کند.

تبصره ۴ ـ نحوه کار هیات عالی انتظامی و هیاتهای بدوی انتظامی موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ این ‌قانون و ترتیب تشکیل جلسات آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط هیات عالی انتظامی ‌تهیه و به تایید رییس کل سازمان خواهد رسید.

ماده ۲۷ ـ هیاتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هریک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی‌ کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هریک از پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند.

تبصره ۱ ـ اعلام نظر کارشناسی و تخصصی و مشورتی هیاتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی ‌هریک از شهرستانها به دادگاههای ذیربط پیرامون پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی ازحرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از ۲۰ روز از تاریخی که دادسراها و دادگاههای شهرستان‌ مربوطه درخواست می‌نمایند بگذرد.

تبصره ۲ ـ دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هریک از شهرستانها مجازند حداقل ۲۴ ساعت ‌قبل از احضار و جلب هریک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه بخاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیاتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان ‌مربوطه برسانند.

ماده ۲۸ ـ شورای عالی نظام پزشکی به منظور اجرا هرچه بهتر وظایف سازمان مقرر در این قانون ‌می‌تواند کمیسیونهای تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رییس کل سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی نظام‌ پزشکی خواهد رسید.

ماده ۲۹ ـ تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی الاثر می‌باشد و آیین‌ نامه ‌ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آیین‌نامه‌ها و ضوابط جدید به قوت‌ خود باقی است‌.

ماده ۳۰ ـ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل‌:

۱ـ اعتبارات و دارایی‌های موجود سازمانهای نظام پزشکی‌.

۲ ـ حق عضویت سالانه اعضا سازمان نظام پزشکی‌

۳ ـ کمکهای اختیاری دولت و موسسات و افراد داوطلب تامین می‌گردد.

ماده ۳۱ ـ شورای عالی نظام پزشکی موظف است پس از تصویب قانون ظرف مدت سه ماه باتوجه به اهداف سازمان و لحاظ نمودن اهداف متعالی اسلام و حفظ شئونات پزشکی‌، آرم جدید سازمان را تهیه و پس از تصویب و تایید ریاست جمهوری جایگزین آرم فعلی نماید.

فایل PDF قانون تشکیل نظام پزشکی را می‌توانید از لینک زیر دریافت نمایید:

ghanoon