دکتر علیرضا اسماعیل‌زاده- پزشک منتخب انجمن پزشکان عمومی